FORGOT PASSWORD

तपाँईको ना.ल.कोष परिचयपत्र नं. र ईमेल राखी REQUEST PASSWORD मा क्लिक गर्नुहोस् । तपाँईको ईमेलमा प्राप्त पासवर्ड रिसेट लिंकमा क्लिक गरी नयाँ पासवर्ड राख्नुहोस् ।


Go to Home

NOTE: Some of the data in CIT are in PCS_Nepali font. Thus, please download the PCS_Nepali Font  to be able to view the Statement properly.